Kücüktüm Ufaciktim, Top Oynadim, Aciktim

Yayınevi: Ofset Yapýmevi Yayýnlarý

200.00TL
Adet
- +

Mevcut olduğunda bana e-posta gönderin

Teri Roditi Aksel, ilk yemek kitabýnda evinizde kolayca yapabileceðiniz, yýllardýr biriktirdiði özel tariflerini lezzetseverlerle paylaþýyor.

Yemek keyfine gönül vermiþ bir aileden gelen Teri Roditi Aksel, Burgazada'daki çocukluk günlerinden, eþi Mehmet Aksel'in kurduðu Mutfak Sanatlarý Akademisi'ndeki benzersiz deneyimlerine uzanan hayatý boyunca farklý ve özel yemek tarifleri biriktirdi. Aksel, tutkuyla oluþturduðu arþivini, "Küçüktüm, Ufacýktým, Top Oynadým, Acýktým" adlý kitabýyla paylaþýyor.

Çocukluðundan bu yana yeni lezzetler tadarak kendi reçetelerini oluþturan Teri Roditi Aksel, bugün çok zengin ve özel bir arþive sahip oldu. Aksel, köklü yemek kültürlerinin geleceðe aktarýlmasýna katkýda bulunmak ve reçetelerini kendisi gibi lezzet tutkunlarýyla paylaþmak için özel arþivini okuyuculara açmaya karar verdi. Aksel, bugüne kadar biriktirdiði tüm tarifleri 424 sayfalýk kapsamlý bir kaynak yayýný niteliðinde olan "Küçüktüm, Ufacýktým, Top Oynadým, Acýktým" adlý kitapta topladý. Kitapta yer alan tüm tarifler, Aksel'in evinin mutfaðýnda piþirildi ve fotoðraflandý.

Çocukluðunu Burgazada'nýn renkli dünyasýnda yaþayan, farklý tatlar keþfetmek için seyahatlere çýkan Teri Roditi Aksel, eþi Mehmet Aksel'in kurduðu Türkiye'nin ilk ve tek uluslararasý diplomalý profesyonel aþçýlýk okulu Mutfak Sanatlarý Akademisi'nde ise malzeme seçiminden teknik bilgilere, piþirmeden sunuma büyülü bir dünyanýn içinde yer alma ayrýcalýðýný yaþadý. MSA'nýn zengin arþivinden yararlandý, saygýn uluslararasý þeflerle tanýþtý.

"Tarifler içimde fokurdamaya baþladý"
Aksel, kitabýn hazýrlanýþ sürecini þöyle anlatýyor:
"Küçüklüðümden beri unutamadýðým özel lezzetler var. Burgazada'da rengarenk leðenlerin içinden babamla seçtiðimiz pavuryalar, büyükbabamýn her cuma akþamý benim için getirdiði incecik dilimlenmiþ balýk yumurtasý, sokak köftecisinin minicik köfteleri. Halkla iliþkiler, reklam, dergicilik, yoga öðretmenliði gibi çeþitli iþ deneyimleri, aromaterapi ürünleri, gurme dükkan gibi iþ giriþimleri derken kendimi mutfakta buldum. Kýzlarýmý þýmartmak, misafirlerimizi aðýrlamak, aile tariflerini yaþatmak için zamanla biriktirdiðim tüm tarifler içimde fokurdamaya baþladý. Týpký mutfakta yemek yapar gibi bu kitabý hazýrladým. Ýçine çocukluk anýlarýmý, ailemizin tariflerini, seyahatlerde denediðim özel lezzetleri ekledim. Aile sofralarýnýn, keyifle yemek yemenin, kurabiye kokularýnýn deðerini bilenlerin iþtahla okuyacaðý ve yeni tatlar keþfedeceði kitabýmý lezzetseverlere sunmaktan mutluluk duyuyorum. Sadece uygulanacak deðil, keyifle okunacak bir kitap olduðuna inanýyorum."

Sevdiklerinizi þýmartmak, bir araya getirmek, birlikte keyif yapmak, eðlenmek, kutlamak, paylaþmak için eðlenceli, lezzetli, pratik, sofistike, içaçýcý, büyükannelerden, arkadaþlardan, aileden, komþulardan, ünlü þeflerden, eski günlerden, adalardan, seyahatlerden toplanmýþ, derlenmiþ, deðiþtirilmiþ, denenmiþ, eklenmiþ, 200'e yakýn tarif, uygulama, teknik, fikir, sunum, öneri...