Bulent Erkmen : 25. Yýl Akbank Sanat

Yayınevi: Ofset Yapýmevi Yayýnlarý

50.00TL
Adet
- +

 Bülent Erkmen'in 40 yýla yayýlan tasarým üretimini geçtiðimiz
Mayýs-Haziran aylarýnda Akbank Sanat'ta izleyicilerle buluþturan "Remix"
baþlýklý serginin kitabý çýktý. Sergi Erkmen'in 70'lerin sonundan günümüze
toplayýp getirdiði 400'ü aþkýn iþi "remiks"liyordu, kitap da sayfa düzeni
bakýmýndan serginin labirentsel yerleþimini takip ederek sergiyi "remiks"liyor.
Kitaplar, dergi kapaklarý, afiþler, gömlek, taký, çini, halý gibi nesne tasarýmlarý,
sergileme birimleri, sahne tasarýmlarý omuzdaki bir kameraya devredilmiþ bir
bakýþýn rehberliðinde izleniyor kitapta.
Kimi sayfalara yerleþtirilmiþ QR kodlar, akýllý telefonlardaki barkod
okuyucu programlar tarafýndan okutularak, bütün iþlerin tek tek görsellerine,
künyelerine, varsa seslerine, iþlerin çýkýþ noktalarýný, kavramsal arkaplanlarýný
tasarýmcýnýn kendi sesinden anlatan, açýklayan metinlere, sergide yer alan
filmlerin, tiyatro oyunlarýnýn, televizyon ve radyo kayýtlarýnýn görüntülerine,
seslerine ulaþmak mümkün. Kitap bu yanýyla bir tasarýmcýnýn çok kapsamlý
kiþisel arþivini sunuyor olmanýn yaný sýra, toplumsal kültürümüzün son 40
yýlýnýn, tasarýmcýnýn üretimi üzerinden görsel-iþitsel bir kaydýný tutuyor.
"Bülent Erkmen/Remix" kitabý seçkin kitapçýlarda satýþa sunuluyor.