1939'dan Günümüze Kaynaklarda Yemek Kültürü Terimleri Sözlüðü

Yayınevi: Msa Yayýnlarý

200.00TL
Adet
- +

Mevcut olduğunda bana e-posta gönderin

Bu kitap sütten aðzý yanarsa, yoðurdu üfleyerek yiyen "renkli" bir toplumun kullandýðý, son 75 yýlda Türkçe olarak yayýnlanmýþ kitap, dergi, sözlük, tez ve bunun gibi yayýnlarda adý geçen, yemek kültürüne iliþkin terimlerin derlendiði bir sözlüktür.

Yöre aðýzlarýna ait sözcüklerden baþka etnik kökene ya da coðrafi konumlanmaya, hatta sosyolojik ve politik olgulara iþaret eden pek çok (yemek kültürüne ait) 25.000'e yalan terimi içermektedir.

12 yýllýk bir çalýþmanýn ürünüdür.

MSA olarak topraklarýmýzdaki kültür zenginliðini bu sözlük ile bir kez daha kutluyoruz.

Phone
WhatsApp